ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"


ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.80.87.62
คุณเข้าชมลำดับที่ 609,361อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 พระราชกฤษฎีกา
 พระราชกำหนด
 พระราชบัญญัติ
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ2534 แก้ไขถึง พ.ศ.2545ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติภาษีป้าย2510แก้ไขถึงปัจจุบันดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ดาวน์โหลด
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552ดาวน์โหลด
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมดาวน์โหลด
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที๓) พ.ศ.๒๕๔๓ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ดาวน์โหลด
 กฏกระทรวงมหาดไทย
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-660-615,044660968  Fax : 044-660-615
Email : fuangsart@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.