ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"


ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.158.208.189
คุณเข้าชมลำดับที่ 628,441อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 พระราชกฤษฎีกา
 พระราชกำหนด
 พระราชบัญญัติ
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ2534 แก้ไขถึง พ.ศ.2545ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติภาษีป้าย2510แก้ไขถึงปัจจุบันดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ดาวน์โหลด
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552ดาวน์โหลด
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมดาวน์โหลด
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที๓) พ.ศ.๒๕๔๓ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ดาวน์โหลด
 กฏกระทรวงมหาดไทย
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-660-615,044660968  Fax : 044-660-615
Email : fuangsart@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.