วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8632 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างทำป้าย โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
29  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 - บ้านเย้ยม่วง ต. หนองคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกหน้าฌรงเรียนหนองซอแซ หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอแซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง