องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkathing.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ 

นายสุวิช ศรีลารัมย์
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
 นางนิธินันท์ วัจมงคลภัสร์
นางสุพิชญาพร เลียบไธสงค์ นายชิษณุพงศ์ แข็งขัน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายทศพล หิรัญวงศ์ นายสุวิช ศรีลารัมย์ นางยุพิน ฉ่ำใจดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(รักษาการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนายวิทมล แก้วกล้า

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร