องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkathing.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

สำนักงานปลัด 

นายสุวิช ศรีลารัมย์
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
 

 
นางนิธินันท์ วัจมงคลภัสร์
 นางสาวธนันท์ชฎา ชนะสินสิริโชติ นางถนอมศรี รามางกูร
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักปลัด)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายต่อศักดิ์ รักษา
นางสาวปณิชา ศรีพนม
นางสาวพิมพิชญา รักษา
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปนางสาวเพ็ญทิพย์ วงศ์ษา
นางสาวบัญจรัตน์ บุญหนัก
นายรังสิต ทำจันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไปนายภูพาน อุปภักดี
นายภาณุวัฒน์ จันทร์แจ้ง
นายประชุม นาบำรุง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไปนายปรีชา ศรีโสภณ นายสุทัศน์ ปองนาน
นายกุศะ บุญมาไสย
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้างเหมา(งานป้องกันฯ)
พนักงานจ้างเหมา(งานป้องกันฯ)